hydraulické ruky,pracovná plošina,hasičské vozidlo,cisterna,kontajnerový nakladač systém,nosič kontajnerov,domiešavač,žeriav,prenájom pracovných plošín
Produkty Služby Použité zariadenia Novinky O spoločnosti Kontakty


 

Podmienky predaja

tovaru, technológie, náhradných dielov a poskytovania servisu

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“)

1. DEFINÍCIE

V týchto VOP budú mať nasledujúce výrazy nasledujúci význam, ibaže by bol nezlučiteľný s kontextom:

“Diely” akékoľvek nové alebo opravené diely, komponenty, mazadlá, kompletná jednotka, príslušenstvo, nástroje alebo Výmenné náhradné diely umiestňované na trh Spoločnosťou alebo obdŕžaných Spoločnosťou od Zákazníka za účelom poskytovania Servisu;

“Dodávka” odovzdanie a prevzatie Tovaru v súlade s článkom 6 týchto VOP;

“Nový tovar, technológie a/alebo diely” Tovar a technológia, ktoré ešte neboli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel (t.j. nebolo im ešte pridelené evidenčné číslo) v Slovenskej republike alebo v zahraničí a Diely, ktoré nie sú vo vlastníctve kupujúceho viac ako 6 mesiacov.

“Podmienky” tieto VOP spolu s akýmikoľvek dodatočnými podmienkami dohodnutými písomne medzi Zákazníkom a Spoločnosťou;

“Predaj” predaj, prenájom, nájom alebo iný podobný právny vzťah v súvislosti s Tovarom alebo Servisom;

“Výmenné náhradné diely” všetky diely podliehajúce príplatku, kde pôvodné diely neboli vrátené Spoločnosti za účelom dodania nových dielov;

“Servis” akékoľvek služby, ktoré Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi na základe Zmluvy, vrátane, ale bez obmedzenia, úprav, údržby alebo opráv Tovaru podľa podmienok Záruky alebo inak a vrátane, ale bez obmedzenia, dodávky Časti počas poskytovania akéhokoľvek Servisu;

“Spoločnosť znamená MURTEC s.r.o., so sídlom na adrese Radničné námestie 1, 821 05 Bratislava, IČO: 35943629, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 36676/B;

“Tovar-vozidlo” akékoľvek nákladné vozidlo, alebo podvozok nákladných automobilov predávaných Spoločnosťou Zákazníkovi; alebo akékoľvek motorové vozidlo prijaté Spoločnosťou od Zákazníka za účelom vykonávania Servisu;

“Zákazník” fyzická alebo právnická osoba(y), ktorej objednávka na Tovar alebo Servis bola Spoločnosťou akceptovaná;

“Záručný list” dokument obsiahnutý v záručnej a servisnej knižke vydanej spolu s novým Tovarom;

“Záruka” akákoľvek záruka poskytnutá v písomnej forme Spoločnosťou Zákazníkovi;

“Zmluva” akákoľvek kúpna alebo servisná zmluva uzatvorená podľa článku 2 týchto VOP medzi Spoločnosťou a Zákazníkom a týkajúca sa Tovaru alebo Servisu.

2. VZNIK A OBSAH

2.1 S výnimkou možných zmien, ktoré predvída článok 13.6 VOP a písomne dohodnutých odlišných ustanovení v Zmluve, sa bude Zmluva riadiť VOP s vylúčením akýchkoľvek iných podmienok a všetkých predchádzajúcich ústnych alebo písomných vyhlásení vrátane akýchkoľvek podmienok, o ktorých Zákazník tvrdí, že sa uplatňujú na základe akejkoľvek predchádzajúcej objednávky, potvrdenia objednávky alebo akéhokoľvek iného podobného dokumentu.

2.2 Každá objednávka a prijatie cenovej ponuky Výrobkov alebo Servisu sa bude považovať za ponuku Zákazníka kúpiť Výrobky alebo obdržať Servis na základe týchto Podmienok. V prípade Vozidiel, Zmluva vznikne v okamihu podpísania Zmluvy oboma zmluvnými stranami.

2.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo žiadať zloženie zálohy ako podmienku uzavretia Zmluvy alebo prijatia objednávky.

2.4 Pokiaľ Spoločnosť písomne neurčí inak, akákoľvek cenová ponuka je platná najdlhšie 30 dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ ju Spoločnosť predtým neodvolá. Spoločnosť nie je povinná vypracovať cenovú ponuku pred začatím poskytovania akéhokoľvek Servisu, pokiaľ o to Zákazník predtým písomne nepožiadal.

3. POPIS A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

3.1 Množstvo a popis Tovaru a Servisu bude Spoločnosťou špecifikované v potvrdení objednávky alebo Zmluve. Všetky vzorky, nákresy, brožúry, technická špecifikácia a reklamné materiály vyhotovené Spoločnosťou a akýkoľvek popis alebo ilustrácia obsiahnutá v katalógoch alebo brožúrach Spoločnosti alebo opísaný na internetovej stránke Spoločnosti alebo výrobcov sú vyhotovené alebo publikované len za účelom orientačnej referencie o Tovare a Servise, ktoré sú v nich prezentované alebo popísané. Tieto materiály nebudú súčasťou Zmluvy a nepredstavujú vzorkový predaj. Bez ohľadu na všeobecný charakter predchádzajúceho ustanovenia, rok, ktorým je označené každý Tovar je rokom prvej registrácie a nie nevyhnutne rokom výroby.

3.2 Spoločnosť môže vykonať zmenu technickej špecifikácie, dizajnu, materiálu alebo konečnej úpravy Tovaru alebo poskytovania Servisu, ktoré vyžadujú akékoľvek platné bezpečnostné, zákonné alebo regulačné predpisy, alebo ktoré podstatným spôsobom neovplyvňujú kvalitu alebo plnenie.

3.3 Zákazník berie na vedomie, že MURTEC presadzuje politiku sústavného zlepšovania dizajnu, výroby, technickej špecifikácie a že si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu alebo technickej špecifikácie každého Tovaru kedykoľvek bez oznámenia a plniť existujúce objednávky pre nový Tovar alebo nové Diely (vrátane objednávok, ktoré boli čiastočne splnené) a nahradiť pôvodné novým Tovarom so zmeneným dizajnom alebo technickou špecifikáciou za predpokladu, že takýmto spôsobom zmenený Tovar zodpovedá požiadavkám pôvodnej objednávky.

3.4 Spoločnosť sa bude usilovať informovať Zákazníka ako náhle to bude možné o všetkých podstatných zmenách dizajnu alebo technickej špecifikácii objednaných ale ešte nedodaného Tovaru. V prípade, že zmenený dizajn alebo technická špecifikácia nezodpovedajú požiadavkám pôvodnej objednávky, Zákazník má právo zrušiť objednávku Spoločnosti do siedmich dní odo dňa Dodávky. Spoločnosť nebude zodpovedať za akékoľvek prípadné straty, škody, náklady, výdavky, ktoré môžu vzniknúť z takéhoto zrušenia.

 

 

4. SERVIS

4.1 Spoločnosť bude vykonávať Servis na Tovare iba ohľadne dielov Tovaru ktoré označil Zákazník, avšak vyhradzuje si právo vykonávať Servis i na tých dieloch Tovaru, kde sa nevyhnutnosť takéhoto zákroku ukáže až pri rozobratí Toavru. Spoločnosť vopred informuje Zákazníka o nevyhnutnosti takéhoto zákroku a poskytne Zákazníkovi zároveň aj odhad pravdepodobných nákladov takého dodatočného Servisu, pričom tieto odhady nie sú záväzné a Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonať Servis spôsobom, ktorý považuje za najvhodnejší. Zákazník súhlasí, že tento dodatočný Servis zaplatí.

4.2 Ak Spoločnosť dodá Výmenné náhradné diely Zákazníkovi, Zákazník musí Spoločnosti vrátiť zodpovedajúci počet nefunkčných dielov spolu s ich špecifikáciou v lehote, ktorá môže byt písomne dohodnutá zmluvnými stranami alebo inak najneskôr však do 30 dní odo dňa Dodávky Výmenných náhradných dielov. V prípade, ak Zákazník nevráti tieto nefunkčné diely, má Spoločnosť právo na zaplatenie protihodnoty nevrátených dielov.

4.3 Zákazník zodpovedá za to, že ak za účelom Servisu nechá akýkoľvek Tovar v priestoroch Spoločnosti alebo odovzdá Tovar akejkoľvek tretej strane, ktorá koná v mene Spoločnosti (vrátane odťahovej služby), je povinný odovzdať Tovar v čistom stave; odstrániť všetky osobné a iné veci, ktoré netvoria súčasť Tovaru;

4.4 Ak kvôli vykonaniu Servisu Spoločnosť primerane vyžaduje ďalšie pokyny a/alebo informácie od Zákazníka vrátane, ale bez obmedzenia, informácií o konštrukcii, použití alebo histórii Tovaru alebo Dielov, ktoré sú predmetom Servisu, a keď Zákazník takéto pokyny a/alebo informácie neposkytne bez zbytočného odkladu, dohodnutý čas Dodávky sa predĺži o časový úsek od kedy Spoločnosť požiadala o ďalšie pokyny a/alebo informácie až dovtedy, pokým Spoločnosť tieto pokyny/alebo informácie obdrží.

4.5 Ak akýkoľvek Tovar, ktorý Spoločnosť prijme za účelom Servisu, nie je prevzatý z jej priestorov do 7 dní odo dňa, kedy Spoločnosť oznámila Zákazníkovi, že Výrobok je pripravený na odovzdanie alebo že sú potrebné ďalšie pokyny alebo povolenia pre vykonanie Servisu, a tieto pokyny a povolenia nie sú poskytnuté Zákazníkovi do 7 dní do dňa, keď Spoločnosť o ne požiadala, má Spoločnosť právo na úhradu odmeny za skladovanie v bežných sadzbách účtovaných Spoločnosťou.

4.6 Keď je Zákazníkov Tovar prijatý v priestoroch Spoločnosti za účelom Servisu, nesie Zákazník nebezpečenstvo škody na akomkoľvek jeho náklade alebo obsahu Tovaru – vozidla prijatom, dovezenom, odtiahnutom, prevážanom alebo uschovanom zamestnancami Spoločnosti alebo v mene Spoločnosti. Za stratu alebo škodu vzniknutú akýmkoľvek spôsobom na takýchto veciach v držbe Spoločnosti za účelom Servisu alebo inak, nesie zodpovednosť Zákazník. Týmto sa Zákazník upozorňuje na dôležitosť náležitého poistenia vozidla.

4.7 Akýkoľvek materiál alebo diely Tovaru, ktoré boli natrvalo odstránené, pokiaľ Zákazník nedá Spoločnosti iné písomné pokyny pred tým, ako sa Spoločnosť zaviazala vykonať Servis, sa stávajú majetkom Spoločnosti.

4.8 Pokiaľ Spoločnosť od Zákazníka neobdrží inú písomnú inštrukciu, bude platiť fikcia, že ak akákoľvek osoba objedná Servis Tovaru, od ktorého má kľúče a doklady, objednáva tento Servis v mene a na účet Zákazníka. Ak vyššie uvedená písomná inštrukcia nebola poskytnutá, charakter a rozsah požadovaného Servisu Zákazníkom, ktorý objednala u Spoločnosti tretia osoba, môže byt namietaný iba vo vzťahu k tejto tretej osobe.

5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cenou za Tovar sa rozumie cena, ktorá je stanovená v Zmluve a cena za Diely a/alebo Servis bude určená dohodou strán. Cena nezahŕňa náklady na balenie a dopravu, DPH a iné príslušné dane alebo poplatky vzťahujúce sa na predaj, ktoré budú pripočítané k predmetnej cene. Každá nezhoda ohľadom odovzdania alebo fakturovania akéhokoľvek Tovaru musí byt predložená Spoločnosti do 7 dní odo dna obdržania upozornenia alebo faktúry. Spoločnosť má právo odmietnuť uznať nárok uplatnený po uplynutí tejto lehoty.

5.2 Cena vratného obalu poskytnutého Spoločnosťou, ktorý nie je Spoločnosti vrátený do 30 dní odo dňa realizácie Dodávky, bude účtovaná Zákazníkovi.

5.3 Pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, cena za Tovar je splatná pred Dodávkou. Platba za Diely a/alebo Servis je splatná v súlade s písomne dohodnutými podmienkami. Termín platby sa považuje za podstatnú náležitosť Zmluvy.

5.4 Všetky platby realizované Zákazníkom podľa Zmluvy budú vykonané riadne a včas a to v hotovosti alebo bankovým prevodom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5.5 Všetky platby realizované Zákazníkom za akékoľvek dodaný Tovar alebo Servis Spoločnosťou (podľa akejkoľvek Zmluvy), bez ohľadu na ich určenie Zákazníkom alebo akékoľvek požiadavky Spoločnosti alebo akékoľvek vyúčtovanie medzi Zákazníkom a Spoločnosťou, sú najprv použité na úhradu za Výrobky alebo Servis, ktoré boli k dátumu prijatia platby Spoločnosťou v držbe Zákazníka, a Spoločnosť je v súlade s tým oprávnená použiť akýkoľvek zostatok po takomto pridelení prijatých platieb na úhradu ďalšieho Výrobku alebo Servisu dodaného Spoločnosťou Kupujúcemu podľa výhradného uváženia Predávajúceho.

5.6 Ak akákoľvek čiastka podľa Zmluvy nie je zaplatená v deň splatnosti, bez toho, aby boli dotknuté iné práva Spoločnosti podľa tejto Zmluvy, bude Spoločnosť uplatňovať úrok z omeškania z dlžnej sumy v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6. DODÁVKA

6.1 Spoločnosť je povinná dodať Tovar v mieste a čase dohodnutom v Zmluve. Spoločnosť je povinná, ak nie je dohodnuté inak, dodať Diely v priestoroch Spoločnosti.

6.2 Dodávka sa tiež môže uskutočniť odovzdaním Tovaru prepravnej spoločnosti určenej Zákazníkom, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.

6.3 Dodávka Tovaru sa uskutoční v čaše a v deň dohodnutom zmluvnými stranami. Ak Zákazník neprevezme Tovar alebo neposkytne potrebné dokumenty, Tovar sa bude považovať za odovzdaný a prevzatý (v takomto prípade prechádza aj nebezpečenstvo škody na Výrobkoch na Zákazníka) a Spoločnosť bez toho, aby boli dotknuté jej iné práva, sa môže rozhodnúť na náklady Zákazníka uskladniť alebo zabezpečiť skladovanie Tovaru až do prevzatia Tovaru Zákazníkom. Ak si zákazník Tovar neprevezme ani v primeranej náhradnej lehote, ktorú mu Spoločnosť za týmto účelom poskytne, má Spoločnosť právo od Zmluvy odstúpiť. V takomto prípade je Spoločnosť oprávnená predať ktorýkoľvek Tovar za najlepšiu možnú cenu, ktorú je možné za daných podmienok primerane požadovať a žiadať od Zákazníka úhradu rozdielu medzi cenou podľa Zmluvy a cenou skutočne zaplatenou, spolu s úhradou všetkých súvisiacich nákladov a výdavkov (vrátane, ale nie výlučne, nákladov skladovania a poistenia).

6.4 Spoločnosť vynaloží primerané úsilie, aby sa uskutočnila Dodávka alebo plnenie podľa Zákazníkových objednávok na Tovar a/alebo Servis v dohodnutom čase, ale čas Dodávky alebo plnenia sa nebude považovať za podstatnú náležitosť Zmluvy. Ak nie je v Kúpnej zmluve alebo objednávke dohodnuté inak, žiadne omeškanie Dodávky alebo plnenia neoprávňuje Zákazníka odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo od objednávky skôr ako 14 dní pred tým ako Zákazník Spoločnosť na omeškanie písomne upozornil a požiadal o uskutočnenie Dodávky alebo plnenia v primeranej náhradnej lehote a Spoločnosť neuskutočnila Dodávku alebo plnenie ani v tejto náhradnej lehote.

7. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

7.1 Vlastnícke právo k Výrobkom nadobudne Zákazník až po úplnom zaplatení všetkých splatných súm, ktoré sa týkajú Tovaru.

7.2 Pokiaľ Zákazník nenadobudol vlastnícke právo k Tovaru, je povinný sa o Tovar starať ako skladovateľ pre Spoločnosť; držať ich (nie na náklady Spoločnosti) oddelene od ostatného majetku Zákazníka alebo iných tretích strán takým spôsobom, aby ich bolo možné ľahké identifikovať ako majetok Spoločnosti; nezničiť, neznehodnotiť ani nezakryť žiadnu identifikačnú značku na Tovare alebo v súvislosti s nimi; a udržiavať Tovar primerane poistené v mene Spoločnosti na plnú cenu proti všetkým rizikám podľa požiadaviek Spoločnosti, a poskytnúť kópiu poistnej zmluvy kedykoľvek na požiadanie Spoločnosťou.

7.3 Nebezpečenstvo straty alebo škody na Tovare prechádza na Zákazníka v momente (i) zaslania Tovaru, alebo (ii) dodania Toavru dopravcovi na prepravu, alebo (iii) ak má byť Tovar daný k dispozícii pre prevzatie Zákazníkovi, v deň, ktorý Spoločnosť Zákazníkovi oznámi ako deň, kedy bude Tovar daný Zákazníkovi k dispozícii.

7.4 Právo Zákazníka na držbu sa skončí ihneď potom, ako Spoločnosť odstúpi od Zmluvy v zmysle Podmienok alebo keď čiastka podľa Zmluvy nebola uhradená v deň splatnosti.

7.5 Zákazník týmto udeľuje Spoločnosti, jej zástupcom a zamestnancom neodvolateľné oprávnenie kedykoľvek vstúpiť do priestorov, kde sú alebo môže byť Tovaruskladnený za účelom obhliadky, alebo ak sa skončilo právo Zákazníka na držbu, vziať si ich naspäť a súhlasí s tým, že umožní prístup do priestorov akejkoľvek tretej strane určenej Spoločnosťou, kde taký Tovar môže byt držaný.

8. ZÁRUKY

8.1 Každý nový Tovar Spoločnosť predáva so zárukou v rozsahu aktuálnom v čase Dodávky a v akom ho poskytuje výrobca. Každý použitý Tovar Spoločnosť predáva bez záruky, ak výslovne písomne nevyhlási, že i na takýto Tovar sa záruka vzťahuje.

8.2 Spoločnosť vyhlasuje a zaručuje, že Tovar vyhovuje predpisom a požiadavkám platným v Slovenskej republike. Zákazník berie na vedomie, že Spoločnosť nezaručuje, že Tovar vyhovuje predpisom a požiadavkám platným v ktoromkoľvek inom štáte ako v Slovenskej republike.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

9.1 Spoločnosť zodpovedá Zákazníkovi za vzniknutú škodu maximálne do výšky 5 % z Kúpnej ceny.

9.2 V rozsahu, v akom to umožňujú platné právne predpisy, Spoločnosť nezodpovedá Zákazníkovi za škodu, ak preukáže, že k porušeniu jej povinnosti došlo výlučne v dôsledku:

9.2.1 konania tretích osôb (napríklad konania subdodávateľov);

9.2.2 poskytnutého alebo opomenutého vyhlásenia alebo doporučenia Spoločnosťou alebo v jej mene alebo iným spôsobom podľa Zmluvy; alebo

9.2.3 konania Zákazníka v rozpore s ustanovením článkov 4.3 alebo 4.4 vyššie.

9.3 V prípade, že aj napriek ustanoveniam vyššie bude Spoločnosť zodpovedať Zákazníkovi za vzniknutú škodu, Zákazník a Predávajúci súhlasia, ak nie je v Zmluve alebo potvrdení objednávky uvedené inak, že najvyššia možná predvídateľná škoda je 5 % z ceny Tovaru.

9.4 Vymedzenie hraníc zodpovednosti Spoločnosti v zmysle tohto článku Zákazník berie na vedomie a uvedomuje si potrebu prekrytia ostatných možných rizík vlastným poistením.

9.5 Zákazník súhlasí s tým a zaručuje, že nahradí škodu a odškodní v takom rozsahu, aby na Spoločnosť nemali v súvislosti s (i) porušením Zákazníkových záväzkov, (ii) v dôsledku Zákazníkom vykonanej zmeny na Tovare bez predchádzajúceho súhlasu a povolenia Spoločnosti resp. ňou splnomocneného zástupcu, t.j. napr. inštaláciou zariadenia, príslušenstva, alebo náhradných dielov alebo použitia takých súčastí, ktoré nezodpovedajú úplne alebo sčasti technickým normám a/alebo kvalitatívnym požiadavkám schválených Spoločnosťou, (iii) protiprávnym konaním alebo opomenutím Zákazníka dopad na žiadne vynaložené náklady (vrátane nákladov za mimosúdne vymáhanie); výdavky; uplatňované nároky zo zodpovednosti (vrátane zodpovednosti v zmysle daňových predpisov); ujmy na zdraví; priame, nepriame alebo následné straty (všetky tri termíny zahrňujúce, ale nielen, čistú ekonomickú stratu, ušlý zisk, stratu obchodu, stratu dobrej povesti firmy a pod.); iné uplatňované nároky tretích osôb; žaloby; požiadavky; uhrádzané náklady súdnych konaní alebo náklady za právne služby (v plnom rozsahu ich vynaloženia) a rozhodnutia, ktoré boli vydané proti Spoločnosti a to v súvislosti s priamym alebo nepriamym porušením povinnosti Zákazníkom alebo jeho nedbanlivostným konaním alebo porušením povinnosti plniť alebo omeškaním s plnením podľa podmienok Zmluvy.

10. VYŠŠIA MOC

Spoločnosť nezodpovedá Zákazníkovi za neuskutočnenie plnenia alebo omeškanie s plnením alebo za následky takého neuskutočnenia alebo omeškania s plnením podľa Zmluvy, ak sa tak stane v dôsledku udalosti, ktorú nespôsobila Spoločnosť alebo ktorú Spoločnosť nemôže ovládať a ktorú nemohla predvídať alebo odvrátiť, vrátane, ale nielen, rizík z vyššej moci, vojny, výskytu pracovných sporov, protestov, požiarov, búrok, explózií, teroristických činov a výnimočného stavu a Spoločnosť bude oprávnená k primeranému predlženiu času na plnenie tohto záväzku, ak takáto skutočnosť bude mat vplyv na čas plnenia.

11. ODSTÚPENIE

11.1 Bez toho aby boli dotknuté ostatné ustanovenia Podmienok týkajúce sa možnosti odstúpenia, môže v zmysle tohto článku Spoločnosť písomne odstúpiť od Zmluvy ihneď po tom, ako Zákazník podstatným spôsobom porušil Zmluvu; ocitol sa v likvidácii, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bolo začaté reštrukturalizačné konanie, prebieha exekučné konanie na jeho majetok alebo sa ocitne v inej ekvivalentnej situácii s podobným účinkom; alebo prestane vykonávať svoju podnikateľskú činnosť alebo Spoločnosť môže odôvodnene predpokladať, že takéto nebezpečenstvo je pravdepodobné alebo hrozí. Každé porušenie Podmienky uvedenej v článku 11 a neuhradenie platieb podľa článku VOP alebo Zmluvy predstavuje podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Spoločnosť odstúpiť od Zmluvy a/alebo ostatných Zmlúv.

11.2 Odstúpenie od Zmluvy sa nedotkne práv a povinností, ktoré Zákazník ako aj Spoločnosť nadobudli pred odstúpením. Podmienky, ktoré zostanú v platnosti aj po odstúpení, ak je to výslovne uvedené alebo to vyplýva z okolností prípadu, zostanú účinné a záväzné bez ohľadu na takéto odstúpenie od Zmluvy.

12. Zákaz neautorizovanej distribúcie a predkupné právo

12.1 Zákazník nie je oprávnený pôsobiť ako neautorizovaný distribútor nového Tovaru ( ten Tovar -vozidlá sa považuje za nový, ktorý po prechode vlastníctva na Spoločnosti nemajú odjazdený viac ako 60.000 km, resp. nie je vo vlastníctve Zákazníka po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov). Spoločnosť predá Tovar s podmienkou, že Zákazník ich nebude ďalej predávať za účelom zisku a ani uzatvárať lízingové zmluvy, ktoré obsahujú prevod vlastníctva alebo predkupné právo. V prípade porušenia tejto povinnosti Spoločnosť má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z predajnej ceny Tovaru. V prípade výskytu ďalšieho predaja nového Toavru Zákazníkom, Spoločnosť je oprávnená ďalšie predaje odmietnuť.

13. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

13.1 Uzavretie akejkoľvek zo Zmlúv nepredstavuje alebo neznamená poskytnutie licencie, realizáciu prevodu, predaja alebo iný spôsob nadobudnutia Zákazníkom alebo treťou stranou práv duševného vlastníctva Spoločnosti alebo akejkoľvek inej tretej strany v súvislosti so žiadnym Tovarom.

13.2 Čas plnenia povinností Spoločnosťou sa nepovažuje za podstatnú náležitosť Zmluvy.

13.3 Uplatnenie akéhokoľvek práva alebo právneho prostriedku Spoločnosťou podľa Zmluvy sa nedotkne iných práv alebo právnych prostriedkov Spoločnosti či už podľa Zmluvy alebo inak.

13.4 Neuplatnenie alebo oneskorenie s uplatnením akéhokoľvek práva, oprávnenia alebo právneho prostriedku nebude znamenať, že sa ho Spoločnosť vzdáva. Čiastočné uplatnenie práva nebráni tomu, aby právo bolo dodatočne uplatnené v celom rozsahu, resp. aby došlo k uplatneniu iného práva alebo opravného prostriedku.

13.5 Ak v Zmluve nie je stanovené niečo iné, Podmienky môžu byt zmenené iba v písomnej forme.

13.6 Spoločnosť môže postúpiť všetky alebo časť svojich práv a povinností na tretiu osobu. Výkonom svojich práv a povinností môže poveriť tretiu osobu, resp. jej môže udeliť plnomocenstvo. Spoločnosť môže služby poskytovať prostredníctvom subdodávateľa. Zákazník nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti.

13.7 Dokumenty, ktoré vytvárajú Zmluvu (vrátane Záruky), obsahujú všetky zmluvné podmienky dohodnuté Spoločnosťou a Zákazníkom v súvislosti s Výrobkami alebo Servisom a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody, vyhlásenia a ujednania medzi zmluvnými stranami ohľadne Výrobkov alebo Servisu. Zákazník sa nemôže spoliehať na žiadne vyhlásenie, sľuby alebo tvrdenie uskutočnené alebo poskytnuté Spoločnosťou alebo v jej mene, ak v zmysle Podmienok sa nepovažujú za súčasť Zmluvy. Nič uvedené v tomto článku 13.7 VOP nevylučuje samostatnú zodpovednosť Zákazníka voči Spoločnosti v súvislosti s akýmikoľvek nepravdivými, neúplnými alebo prehnanými vyhláseniami Zákazníka, na ktoré sa Spoločnosť v dobrej viere spoliehala.

13.8 Každé oznámenie v súvislosti so Zmluvou bude písomne adresované druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla, hlavné miesto podnikania alebo doručené osobne, prostredníctvom pošty vo forme listovej zásielky prvou triedou alebo špeciálnou kuriérnou službou. Oznámenie sa bude považovať za riadne doručené, v prípade doručovania osobne v momente riadneho doručenia alebo ak zaslané doporučene s návratkou alebo špeciálnou kuriérnou službou, 48 hodín po takomto odoslaní.

13.9 Vznik, existencia, výklad, plnenia, platnosť a všetky iné aspekty Zmluvy alebo akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky a príslušný súd bude rozhodovať o akomkoľvek spore, ktorý vznikne zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.